Xcellent is een onderdeel van Dustin. Wij zijn nog steeds dezelfde mensen met dezelfde diensten, maar onderdeel van een groter bedrijf. Samen kunnen we u nog beter helpen. Met meer diensten, oplossingen en interessante aanbiedingen.

Dustin is een toonaangevende IT-partner in Scandinavië en de Benelux. Ontdek ons volledige aanbod op de Dustin website of bezoek de Xcellent website.

Xcellent is part of Dustin. We are still the same people with the same services but part of a bigger company. Together we can help you even better. With more services, solutions and interesting offerings.

Dustin is a leading IT partner in the Nordics and Benelux. Explore our full offering on the Dustin website or visit the Xcellent website.

U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Xcellent Automatisering B.V. , hierna Xcellent, opdracht heeft
  gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt of die voortvloeiend uit dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Xcellent en de opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden door Xcellent ten behoeve van de opdrachtgever.

 

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtbetrekkingen en overeenkomsten welke door Xcellent binnen het kader van haar onderneming worden aangegaan;
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen Xcellent en de opdrachtgever zijn overeengekomen;
 3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

C. Aanbod en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Xcellent, waaronder mede wordt begrepen de aangeboden tekeningen, afbeeldingen, opgaven van capaciteiten, schema’s, prijscouranten, materiaallijsten en de overige meegezonden documentatie, zijn vrijblijvend. Wijzigingen van technische aard worden door Xcellent voorbehouden. Beschrijvingen in de aanbiedingen zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden Xcellent niet.
  Aangeboden levertijden zijn vrijblijvend tot het moment, dat hieromtrent een bindende afspraak is gemaakt dan wel de offerte een vaste termijn voor levering bevat. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of namens hem aan de leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Xcellent zijn aanbieding baseert;
 2. Op toezeggingen gedaan door werknemers van Xcellent of door Xcellent ingeschakelde derden kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien en voor zover zij door Xcellent schriftelijk zijn bevestigd;
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Xcellent een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of door Xcellent daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst;
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

D. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
 2. Indien Xcellent op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde periode, is zij gerechtigd daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever aan te passen.

 

E. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Uitvoering van de overeenkomst geschiedt conform de offerte en/of opdrachtbevestiging van Xcellent;
 2. Geringe afwijkingen in de uitvoering ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en dergelijke gelden niet als tekortkomingen;
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het bedrijf of beroep van de opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst aanvankelijk betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht;
 4. In de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de zaken moeten worden geleverd dan wel de werkzaamheden moeten worden verricht gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk een vaste levertijd is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van Xcellent en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst;
 5. Xcellent is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen met het recht voor die gedeelten te factureren;
 6. Aflevering van zaken geschiedt af magazijn. De keuze van de wijze van transport wordt door Xcellent bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen;
 7. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever zijn gebracht.

 

F. Eigendomsvoorbehoud

 1. Xcellent behoudt zich de eigendom voor van alle aan de opdrachtgever geleverde zaken, zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Xcellent uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken en/of verrichting van diensten en/of werkzaamheden, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Zolang de zaken toebehoren aan Xcellent kan de wederpartij daarover slechts beschikken in haar normale bedrijfsuitoefening;
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is met haar verplichtingen jegens Xcellent, is Xcellent gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan de opdrachtgever geleverde zaken zonder rechtelijke tussenkomst terug te nemen.

 

G. Garanties

Xcellent verstrekt, behoudens het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten, op aan de opdrachtgever afgeleverde apparatuur en/of programmatuur die afkomstig is van derden, uitsluitend de eventuele garantie van de desbetreffende derde. Zulks met in achtneming van de daarvoor geldende bepalingen en voorwaarden.

Elke aanspraak op garantie vervalt indien:

 • De opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xcellent wijzigingen en/of reparaties aan de zaken verricht of door derden laat verrichten;
 • De zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door de opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden;
 • De opdrachtgever de verschuldigde verkoopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaald dan wel enige andere verplichting jegens Xcellent niet nakomt.

Ter zake van alle zaken, die door Xcellent van derden zijn of worden betrokken, alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van Xcellent door derden worden uitgevoerd, is Xcellent niet tot enig verder strekkende garantie gehouden dan tot die welke Xcellent van de desbetreffende derden ter zake heeft verkregen. Bedrijfsschade, gevolgschade en alle andere indirecte schade, op welke wijze dan ook ontstaan, zijn van garantie uitgesloten.

H. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van Xcellent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • Redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Xcellent aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Xcellent voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

Aansprakelijkheid van Xcellent voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel H.1 en
H.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Xcellent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts Opdrachtgever Xcellent onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Xcellent ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Xcellent in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Xcellent meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Xcellent vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering.

Opdrachtgever vrijwaart Xcellent voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Xcellent zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

I. Intellectuele Eigendom

 1. Xcellent behoudt zich voor alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van verkochte, verhuurde of in gebruik gegeven of verstrekte zaken met inbegrip van ontwerpen, tekeningen, adviezen, modellen, programmatuur, gebruiksinstructies en handleidingen. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten van de geest, waaronder begrepen maar niet beperkt computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, instructies, adviezen, modellen, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren;
 2. Indien Xcellent in het kader van de overeenkomst intellectuele eigendom ontwikkelt, is deze volledig eigendom van Xcellent, met dien verstande dat de opdrachtgever gerechtigd is daarvan gebruik te maken voor zover dit overeengekomen is, dan wel noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

J. Overmacht

Indien de behoorlijke nakoming door Xcellent ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Xcellent komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij vrijblijvend, heeft Xcellent het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij toe enigerlei schadevergoeding gehouden is. Niet voor rekening van Xcellent komen onder meer: beperkende overheidsvoorschriften, werkstaking, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- of kernrampen, oproer en oorlog en/of oorlogsdreiging.

K. Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen de op de offerte, orderbevestiging en/of factuur vermelde termijn en op de aldaar genoemde wijze. Xcellent heeft het recht te alle tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling;
 2. In geval van niet tijdige betaling van enige termijn, van surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, beslag ten laste van de opdrachtgever of liquidatie van diens bedrijf, is de koopprijs onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar;
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken daarvan van rechtswege onmiddellijk in verzuim en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Xcellent. Bij niet of niet tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen van de opdrachtgever, heeft Xcellent het recht om buitengerechtelijke incassokosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan de opdrachtgever in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orden van Advocaten;
 4. In de in lid 3. genoemde gevallen is Xcellent eveneens gerechtigd de nakoming van al haar plichten uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke mededeling ontbonden te verklaren.

 

L. Hoofdelijkheid

Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met Xcellent gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

M. Reclame

 1. Reclame met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dan wel het gefactureerde bedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek dan wel binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan Xcellent kenbaar te worden gemaakt;
 2. Een dergelijke reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

N. Opschortingrecht

Xcellent heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.

O. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Xcellent waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

P. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid;
 2. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffende
  toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden;
 3. Opdrachtgever vrijwaart Xcellent voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Xcellent bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan haar toerekenbaar zijn;
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele patiëntgegevens. Xcellent verwerkt en bewerkt geen patiëntgegevens van de opdrachtgever. Op basis van contractuele overeenkomsten faciliteert Xcellent alleen diensten en middelen (resources) voor dataopslag voor de opdrachtgever.