Op deze pagina vind je de disclaimer van www.xcellent.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Xcellent Automatisering B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendom van deze website (inclusief alle tekst, foto- en ander beeldmateriaal) berust bij Xcellent Automatisering B.V.

Met intellectuele eigendom bedoelen wij onder andere (maar niet uitsluitend) het Auteursrecht.

Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan en gratis. Je mag de informatie echter niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xcellent Automatisering B.V. verveelvoudigen, kopiëren, verder verspreiden (etc.) en/of op een andere manier gebruiken en/of aan derden ter beschikking stellen (op welke wijze, via welk platform/medium etc. dan ook).
Ook niet met bronvermelding.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Indien er prijzen staan vermeld op onze website, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit aanleiding een overeenkomst (of welke andere rechtsbetrekking dan ook) met Xcellent Automatisering B.V. te claimen en/of te veronderstellen.

Xcellent Automatisering B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Xcellent Automatisering B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.xcellent.nl op deze pagina.

Versie 1.0, 8 mei 2018